KHOTBAH KRISTEN "Perpisahan Abraham Dengan Lot"

PERPISAHAN ABRAHAM DENGAN LOT
Kejadian 13:1-13

13:1 Maka pergilah Abram dari Mesir ke Tanah Negeb dengan isterinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia.
13:2 Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya.
13:3 Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari Tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai,
13:4 ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana; di situlah Abram memanggil nama TUHAN.
13:5 Juga Lot, yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah.
13:6 Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama.
13:7 Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu.
13:8 Maka berkatalah Abram kepada Lot: "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat.
13:9 Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu dari padaku; jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri."
13:10 Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah, bahwa seluruh Lembah Yordan banyak airnya, seperti taman TUHAN, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. -- Hal itu terjadi sebelum TUHAN memusnahkan Sodom dan Gomora. --
13:11 Sebab itu Lot memilih baginya seluruh Lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah.
13:12 Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota Lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom.
13:13 Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap TUHAN.

1.KELUAR DARI MESIR
Kejadian 13:1 Maka pergilah Abram dari Mesir ke Tanah Negeb dengan isterinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia.

Abrahan, isteri dan Lot keluar dari Mesir menuju Kanaan = dari duniawi ke rohani.
Ini gambaran PINTU GERBANG adalah bagian terdepan dari kompleks Tabernakel yaitu satu-satunya pintu untuk masuk ke halaman Tabernakel.
Yohanes 10:9 Akulah pintu; barangsiapa masuk melalui Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
KRISTUS sebagai pintu atau jalan bagi manusia menghampiri Tuhan dan diselamatkan.
Menemukan Kristus dalam hidup ini akan mengubah hidup menjadi punya masa depan (keselamatan) dan sekarang menemukan padang rumput (domba terpelihara)
Perhatikan ayat 10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Bukan hanya sekedar hidup tetapi mempunyai segala kelimpahan, artinya hidup kekal dan sekarang kelimpahan di dalam Kristus.  Karena di dalam Dia tersimpan berkat-berkat Tuhan.
Roma 8:32 Ia, yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?

2. TINGGAL DI BETHEL
Kejadian 13:2-6  Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya.

Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari Tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai,ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana; di situlah Abram memanggil nama TUHAN.
Juga Lot, yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah.Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama.

Tinggal di Betel artinya Rumah Tuhan memperoleh kekayaan jasmani (sangat kaya).
Ini gambaran MEZBAH BAKARAN  adalah mengungkapkan bahwa ibadah sejati harus berdasarkan korban.
Ibrani 9:22 Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Disini darah binatang korban ditumpahkan, agar manusia dapat bersekutu dengan Tuhan. Ini melambangkan SALIB, di mana korban Agung (Kristus) di salib agar orang berdosa (yang percaya) dapat bersekutu, berdamai dengan Tuhan.
Kolose 1:20 dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.

3. PERTENGKARAN
Kejadian 13:7 Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu.

Terjadi pertengkaran antara hamba-hamba Abram dan hamba-hamba Lot.
Artinya adalah antara daging dan Roh selalu berlawanan.
Ini gambaran KOLAM PEMBASUHAN adalah berbicara tentang penyucian
2 Korintus 5:17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Galatia 5:16 Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup dalam daging, hawa nafsu selalu ingin bertengkar dan tidak pernah mengalami kepuasan dan jelas tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan.
BILA KELUARGA ROHANI TIDAK AAKAN ADA PERKELAHIAN
Kejadian 13:8 Maka berkatalah Abram kepada Lot: "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat.
PINTU KEMAH berbicara tentang melangkah masuk ke dalam pengalaman rohani yang lebih mendalam, mulia, bermutu artinya kehidupan yang lebih akrab dengan Tuhan.

4. PILIHAN
Kejadian 13:9 Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu dari padaku; jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri."

Dalam hidup ini orang harus memilih jalan yang harus ditempuhnya artinya milikilah pendirian agar tidak salah dalam menentukan pilihan.
Ini gambaran MEJA ROTI  artinya persekutuan dengan Firman Tuhan,
Bila hati kita berisi Firman Tuhan, maka pastilah pendiriannya mantap.
Amsal 20:24 Langkah orang ditentukan oleh TUHAN, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Kita harus mengerti jalan Tuhan dalam hidup ini agar kita tidak salah dalam melangkah.
Mazmur 25:4-5Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya TUHAN, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari.
Kejadian 13:10 Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah, bahwa seluruh Lembah Yordan banyak airnya, seperti taman TUHAN, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. -- Hal itu terjadi sebelum TUHAN memusnahkan Sodom dan Gomora. --
Lot mengangkat matanya dan memandang “lembah Yordan”  Penglihatannya bersifat jasmani , tidak memiliki visi rohani.
PELITA EMAS  gambaran dari  kehdupan  persekutuan dengan Kristus menjadi terang.
Yohanes 1:9 Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita ketika diperhadapkan dengan pilihan, sering kita hanya melihat yang indah menurut pandangan sendiri tanpa memikirkan dampaknya.
Memilih teman hidup, memilih sekolah, memilih pekerjaan, juga termasuk memilih melayani dengan motivasi yang salah.
Kejadian 13:11 Sebab itu Lot memilih baginya seluruh Lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah.
Lot Memilih Lembah Yordan, tanpa berdoa (bertanya Tuhan), ia lalu terjebak dalam pilihannya “lembah Yordan”.
MEZBAH DUPA  gambaran persekutan dengan Kristus dalam doa.
Karena kurang berdoa seringkali kita salah dalam memilih sesuatu, hanya berdasarkan apa yang dapat terlihat namun tidak meikirkan akibatnya.

5. TETAP DI KANAAN
Kejadian 13:12-13  Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota Lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom.Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap TUHAN.

Abram nenetap di Kanaan (mantap kerohaniannya), tetapi Lot meluncur ke Sodom (kedagingan penuh).
PINTU TIRAI  artinya Kristus tubuhNya d robek-robek yakni melalui kematianNya di atas Salib
Tirai merupakan jalan masuk ke Ruang Maha Kudus artinya kalau hidup kita mau punya persekutuan dengan Kristus menjadi mempelaiNya, maka harus :

 • Pelita Emas : hidup Menjadi terang
 • Meja roti : hidup dalam Firman
 • Mezbah dupa : hidup dalam penyembahan.

Orang yang tidak mau menyangkal diri (perobekan daging), maka akibatnya seperti Lot hidup dalam keterpurukan hidup ditengah-tengah orang sangat jahat dan berdosa.

Bandingkan Kejadian 14:13-18 
13:14 Setelah Lot berpisah dari pada Abram, berfirmanlah TUHAN kepada Abram: "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan,
13:15 sebab seluruh negeri yang kaulihat itu akan Kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya.
13:16 Dan Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga, jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga.
13:17 Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan Kuberikan negeri itu."
13:18 Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannyalah mezbah di situ bagi TUHAN

Perhatikan setelah Abram memilih bukan berdasarkan keinginan hati tapi Abram lebih tua dia mempersilakan Lot memilih lebih dahulu, dan :

 • Tuhan berfirman 
 • Tuhan memberkati  (diberikan …)
 • Tuhan hadir (Abram mendirikan mezbah)

DOSA orang Sodom besar dihadapan Tuhan dan ini sangat bertentangan dengan kesucian yang sempurna.
PETI PERJANJIAN Kristus sebagai pusat kehdupan (Kesempurnaan).
Kristus harus menjadi pusat kehidupan kita
Pilipi1:21 Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kristus harus menajdi prioritas dalam hidup kita.

Dalam perjalanan Israel, Tabut Perjanjian selalu berjalan di depan (Bil.10:33-36). Hasilnya :

 • Sungai Yordan dibelah (Yosua 3:11-17)
 • Tembok Yeriho dirobohkan (Yosua 6:6-20)
 • Rumah Obed Edom diberkati (2Sam.6:10-11).

Sebaliknya, apabila mengabaikan Tabut Perjanjian :

 • mengundang kekalahan (Bil.14:44-45)
 • mendatangkan celaka (1 Sam.4; 2 Sam.6:6-9)
 • Mengalami hukuman (1 Sam.5,6) Orang Filistin yang berhasil merampas Tabut, tapi menganggapnya seperti dewa (dagon) .

Kristus harus kita utamakan dengan sungguh-sunguh hati dalam hidup kita, baru kita akan mengalami kemenangan-kemwnangan dalam kekristenan HadiratNya akan beserta kita.
loading...